نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش ورزشی دبستان دخترانه خواجه رضایی (تصویری)

گزارش ورزشی دبستان دخترانه خواجه رضایی (تصویری)دانش آموزان دبستان دخترانه خواجه رضایی همراه با ریتم ورزشی رادیو ورزش اقدام به ورزش صبحگاهی نمودند.