نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامی داشت هفته قرآن در مدارس ناحیه دو یزد

گرامی داشت هفته قرآن در مدارس ناحیه دو یزد


آموزشگاه دخترانه حاج یدا... تفضلی میزبان این مراسم
گزارش تصویری

در انی مراسم همچنین، شرکت کنندگان، از نمایشگاه قرآنی برپا شده در حاشیه مراسم، بازدید به عمل آوردند.