نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامی داشت روزجهانی معلولین در دبستان دخترانه شهید شفیعی ناحیه دو یزد

گرامی داشت روزجهانی معلولین در دبستان دخترانه شهید شفیعی ناحیه دو یزد


گزارش تصویری
در این مراسم از دانش آموز معلول آموزشگاه تجلیل و فعل خواستن و توانستن، تبیین شد.