نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت" روزکارگاه" دبیرستان دخترانه دوره اول فاطمه الزهرا

گرامیداشت" روزکارگاه" دبیرستان دخترانه دوره اول فاطمه الزهرادانش آموزان دبیرستان دوره اول فاطمه الزهرا طی یک حرکت ابتکاری به مناسبت گرامیداشت روز کارگاه دردرس کار وفنآوری آثاری از ابتکارات ونوع آوری های خود رابا موضوع کار وفنآوری  به نمایش گذاشتند.