نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت روزهوای پاک "دبستان زکیای رازی"

گرامیداشت روزهوای پاک "دبستان زکیای رازی"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

دانش آموزان دبستان زکزیای رازی روز هوای پاک را گرامی داشتند.دراین برنامه دانش آموزان با کاغذنوشته هائی بر داشتن هوای پاک وبدور از آلاینده ها  تاکید کردند.