نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت روزهوای پاک "دبستان زکیای رازی"

گرامیداشت روزهوای پاک "دبستان زکیای رازی"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

دانش آموزان دبستان زکزیای رازی روز هوای پاک را گرامی داشتند.دراین برنامه دانش آموزان با کاغذنوشته هائی بر داشتن هوای پاک وبدور از آلاینده ها  تاکید کردند.