نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه تربیت مربی طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان ناحیه دو

کارگاه تربیت مربی طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان ناحیه دوباهدف دانش افزائی وارتقای سرمایه اجتماعی وپیشگیری از آسیب های اجتماعی درمدارس با شرکت قریب به چهل نفر فرهنگی کارگاه تربیت مربی طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان  درمحل مرکزآموزش 22بهمن بهزیستی برگزارشد. گفتنی است این کارگاه تایازدهم دی ماه دایراست.