نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی – توجیهی مدیران پیش دبستانی ناحیه دو

کارگاه آموزشی – توجیهی مدیران پیش دبستانی ناحیه دو


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی صورت گرفت :

در راستای توانمند سازی مدیران مراکز پیش دبستانی و آشنایی با اهداف و نحوه فعالیت های آموزشی و پرورشی و همچنین روش اجرای صحیح فعالیتهای مربوط به حوزه پیش دبستانی، کارگاه علمی - آموزشی با حضوررئیس گروه آموزش ابتدایی اداره کل ، معاون آموزشی ، کارشناس آموزش ابتدایی  پیش دبستانی  ناحیه دو "کارگاه آموزشی – توجیهی وتوانمندسازی  مدیران پیش دبستانی ناحیه دو با شرکت نفر چهل نفر از مدیران پیش دبستانی ناحیه دو" درمرکزآموزش نبروی انسانی امام جعفرصادق برگزارشد. در این کارگاه  "سعیده بهادر زاده "مدرس کارگاه، مطالب تخصصی در زمینه  نحوه ی تدریس کتب پیش دبستانی و محتوای ارائه شده توسط آموزش و پرورش  برای مدیران ارائه کرد. درادامه  "علی زارع معاون آموزش ابتدایی ناحیه دوضمن اشاره به کیفیت بخشی به مسائل آموزشی ، هدف از برگزاری کارگاه را آشنایی وتوانمندسازی  مدیران پیش دبستانی با اصول و مبانی کار با کودکان عنوان نمود .