نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه اقدام پژوهی دبستان "رباب"

کارگاه اقدام پژوهی دبستان "رباب"


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

باحضور جمعی از معلمین کارگاه آموزشی اقدام پژوهی دردبستان "رباب" برگزارشد.دراین برنامه روش های  تحقیق وپژوهش موردنقد وبررسی قرارگرفت وشرکت کنندگان با فرآیند تحقیق آشنا شدند.