نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پاسداشت "روز امورتربیتی در دبیرستان دکتربتول امام حسینی "

پاسداشت "روز امورتربیتی در دبیرستان دکتربتول امام حسینی "


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

به مناسبت گرامیداشت "هفته تربیت اسلامی و سالروزتاسیس نهادمقدس امورتربیتی ،ویژه برنامه فرهنگی تربیتی درقالب تقدير و تشكر از مربي پرورشي همراه با  چندبرنامه تکمیلی فرهنگی  در دبیرستان دکتربتول امام حسینی برگزارشد. گفتنی است از جلوه ی ویژه این آئین فرهنگی آزاد سازي نمادين كبوتر در راستاي آزاد نمودن ذهن دانش آموزان از هر گونه لغزش با حضور همكاران دراین آموزشگاه  بود.