نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ویژه برنامه ی فرهنگی آموزشی " مدرسه نسیبه فهرج "

ویژه برنامه ی فرهنگی آموزشی " مدرسه نسیبه فهرج "


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

باهدف عمق بخشی به مسائل آموزشی ،توانمندسازی دانش آموزان وایجاد آمادگی درآنان درمواجهه با بلایای طبیعی  دانش آموزان مدرسه نسیبه فهرج دریک حرکت ابتکاری - فرهنگی  به بافتن کلاه "جهت اهداء به مدافعین حرم" وتمرین خودامدادی ،دگرامدادی وپناه بردن به پناهگاه درهنگام وقوع زلزله اقدام نمودند.