نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ویژه برنامه های فرهنگی دبیرستان فرزانگان دوره اول

ویژه برنامه های فرهنگی دبیرستان فرزانگان دوره اول


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

در راستای فعالیت های فرهنگی آموزشی وتربیتی ویژه برنامه های : برگزاری جلسه انجمن اولیا دانش آموزان پایه دهم وسوم باحضور" سرکار خانم نجم" در پژوهشگاه آیت الله خاتمی وتحویل کارنامه دانش آموزان به اولیا ،مسابقه  تورنی  تیم ریاضی دانش اموزان دهم تجربی ریاضی ومراسم تجلیل ازبرگزیدگان مسابقات قرآن ومعارف وفرهنگی هنری دبیرستان فرزانگان دوره دوم درمجتمع فرهنگی هنری دانش آموز برگزارگردید.