نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ویژه برنامه های فرهنگی تربیتی" دبستان دخترانه خاص قرآنی تفضلی "

ویژه برنامه های فرهنگی تربیتی" دبستان دخترانه خاص قرآنی تفضلی "


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی با مشارکت دانش آموزان وبرنامه ریزی متولیان فرهنگی،  ویژه برنامه های فرهنگی تربیتی متنوعی در" دبستان دخترانه  خاص قرآنی تفضلی "اجرایی شد. "تعزیه خوانی ،اردوی فرهنگی برون مدرسه ای ، آئیین سوگواری ایام شهادات ائمه اطهار (ع) و..." ازاهم این فعالیت های فرهنگی تکمیلی بود.