نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ویزه برنامه های فرهنگی دبستان حاج علی نقدی

ویزه برنامه های فرهنگی دبستان حاج علی نقدیدرراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی پرورشی وبا هدف تجلیل ازخیرین مدرسه ساز وگرامیداشت هفته معلم بااجرای چندین ویژه برنامه ازخیرمدرسه ساز تجلیل وروز معلم در دبستان حاج علی نقدی
گرامی داشته شد ونمایشگاهی از دستاوردهای دانش آموزان به دید گذاشته شد.