نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش معاونین آموزش وفنی متوسطه دوره اول و دوم

همایش معاونین آموزش وفنی متوسطه دوره اول و دوم



همایش هم اندیشی آموزشی  باشرکت معاونین آموزشی و فنآوری متوسطه دوره اول ودوم  ناحیه دو در دبیرستان دخترانه شاهد افشار برگزارشد.دراین جلسه دکتر صادقی معاون سازمان بهزیستی استان درخصوص آسیب های اجتماعی روز بیاناتی ایراد نمود.همچنین ارجمندی مدیر آموزش وپرورش ،کهدوئی معاون آموزش متوسطه و شاهنده رابط بازرسی در زمینه مسائل آموزشی نقطه نظراتی ارایه نمودند. درپایان انتخابات نمایند گان آموزشی معاونین دوره اول ودوم برگزار شد.