نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش مدیران متوسطه ناحیه دو

همایش مدیران متوسطه ناحیه دو


درراستای تکمیل برنامه های پروژه مهرصورت گرفت:

درراستای فصل بازگشایی مدارس همایش مدیران متوسطه دوره های اول ودوم ناحیه دوبا موضوع تبیین شیوه نامه پروژه مهر95 درمحل سالن اجتماعات دبیرستان دخترانه  شاهد افشار برگزار گردید.

دراین جلسه ارجمندی مدیر آموزش وپرورش ناحیه دو ضمن تبریک سالروز میلاد مسعود امام هادی (ع) وتشکر صمیمانه از حضور مدیران برضرورت توجه بیشتربه امربازگشایی مدارس،رفع نواقص ،کمبودها ونظارت مستمر جهت آماده سازی کامل مدارس درسال تحصیلی جدیدتاکید نمود. همچنین محمودزارع معاون آموزش ومتوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان یزد باحضور دراین همایش با اشاره به نزدیکی فصل بازگشایی مدارس به سه محورمدیریت نظامند (نظام جهانی مدیریت ) نکات مهم وقابل توجه مفاد شیوه نامه پروژه مهروتوصیه ها ی آموزشی درسال 95سخنانی بیان نمود.وی با اشاره به نکات طلائی مدیریتی ، مدیران را به تلفیق منایع، تولید محصول کیفی،تحصیل بجای تدریس،مدیریت کایزن (دورریختن اطلاعات مستعمل وکهنه ومجهز شدن به اطلاعات روز)مربی بجای معلمی وعدالت بجای مساوات ومدیریت درعصر نوین را به مدیران توصیه ویادآوری نمود.گفتنی است درحاشیه این مراسم کهدویی ، طباطبایی معاونین آموزش متوسطه – پرورشی فرهنگی ،دبیری نژاد حراست وسنایی ،نعمتی وهاشمی نماینده مدیران ناحیه دو نقطه نظرات وپیشنهادات وانتظارات حوزه های آموزشی وپرورشی رابیان کردند.

اهدای لوح سپاس به تعدادی ازمدیران پیشکسوت ومدیران برتر پروژه مهر95 پایان بخش این همایش بود.گفتنی است درسال تحصیلی 95-94مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو درزمینه پروژه مهر حائز رتبه اول نخست استان گردید.