نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش توجیهی – آموزشی طرح تقسیم کارملی وکاهش آسیب های اجتماعی

همایش توجیهی – آموزشی طرح تقسیم کارملی وکاهش آسیب های اجتماعیبا عنایت به ضرورت برنامه ریزی وهماهنگی درچارچوب" طرح تقسیم کارملی وکاهش آسیب های اجتماعی"وبا هدف مشارکت جمعی درگسترش نهضت فرهنگی پیشگیری از آسیب ها وترویج فرهنگ خودمراقبتی دربرابررفتارهای پرخطر دانش آموزان "همایش توجیهی – آموزشی طرح تقسیم کارملی وکاهش آسیب های اجتماعی" درسالن اجتماعات دبیرستان  دخترانه دوره اول شاهد افشار برگزارگردید.دراین همایش سخنرانان درزمینه های مدیریت استرس،آموزش مهارت های اجتماعی ،تقویت توانمندی سازی وحمایت های روانی اجتماعی دانش آموزان به بیان نقطه نظرات پرداختند.