نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نسیم عطر رضوی در دبیرستان دخترانه دوره دوم حضرت ابوالفضل(ع) فضای این دبیرستان را معطر کرد.

نسیم عطر رضوی در دبیرستان دخترانه دوره دوم حضرت ابوالفضل(ع) فضای این دبیرستان را معطر کرد.


این صبحگاه را دانش آموزان متفاوت با روزهای دیگر هفته برگزار کردند.
تعدادی از خادمیاران رضوی با پرچم آقا امام رضا(ع) در این دبیرستان حضور یافته و روزی بیادماندنی را برایشان رقم زدند