نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشاوره ی ایجاد انگیزه تحصیلی دانش آموزان دبیرستان حضرت ابوالفضل 3

مشاوره ی ایجاد انگیزه تحصیلی دانش آموزان دبیرستان حضرت ابوالفضل 3


با رویکرد افزايش انگيزه دانش‌آموزان صورت گرفت:

با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی وايجاد انگيزه به طوومثبت  توام با رویکرد افزايش انگيزه دانش‌آموزان و سوق دادن آنها به سمت دروني شدن انگيزه‌های تحصیلی باحضور مشاوره ی مجرب ،جلسه ی ویژه ای جهت دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان حضرت ابوالفضل 3 درزمینه های کیفیت مطالعه، اعتمادبه نفس ،تجارب موفق وکاهش استرس واضطراب ، ایجاد رضایت خاطروآمادگی بیشتر برای کنکور برگزار وبه مسائل ومشکلات دانش آموزان پاسخ داده شد.