نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشارکت حداکثری دانش آموزان دبیرستان دوره اول شهید صدوقی در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن95

مشارکت حداکثری دانش آموزان دبیرستان دوره اول شهید صدوقی در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن95به گزارش روابط عمومی مدیریت  آموزش و پرورش ناحیه دوباهدف سهیم شدن درتدوین برنامه های اجتماعی اقتصادی فرهنگی  وتوسعه پایدارکشور وبه منظور تقویت احساس مسئولیت دانش آموزان جهت حضور حداکثری درطرح سرشماری نفوس ومسکن 95، دانش آموزان دبیرستان دوره اول شهید صدوقی درطرح ملی وعمومی "یاران طرح ملی سرشماری" با حضور خودجوش و پرشور وتحویل کد آماری خود به مدرسه خواستار مشارکت آحاد جامعه  در این طرح ملی شدند.شایان ذکراست قریب به 90درصد دانش آموزان  این دبیرستان دراین طرح ملی شرکت نمودند.