نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات انتخابی تنیس روی میزفرهنگیان (مرد)

مسابقات انتخابی تنیس روی میزفرهنگیان (مرد)باهدف تکمیل فعالیت های فرهنگی ورزشی  جهت شرکت درمسابقا ت استانی فرهنگیان یکسری مسابقات انتخابی  تنیس روی میز ویژه فرهنگیان (مرد) به همت انجمن تنیس روی میز تربیت بدنی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو درمجتمع قدس برگزاروشرکت کنندگان بصورت دوره ای حذفی به رقابت پرداختندو"درپایان محمدعلی حاجی بلوری مقام اول،بهروزبصیرتیان،علیرضا جلیلی ،مسعودآردیان ومحمودالهی فرد به ترتبیت مقام های دوم تاپنجم را کسب نمودندوجهت شرکت درمسابقات استانی انتخاب شدند.