نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مانور بزرگ شورش وضد شورش توسط هنرجویان شهید چمران

مانور بزرگ شورش وضد شورش توسط هنرجویان شهید چمراندرراستای بزرگداشت هفته بسیج دانش آموزی ،با نظارت بسیج مانور بزرگ شورش وضد شورش در هنرستان فنی شهید چمران توسط هنرجویان اجراشد.