نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم اطلاعات افراد تحت تکفل بازنشستگان

فرم اطلاعات افراد تحت تکفل بازنشستگان


تکمیل فرم اطلاعات افراد تحت تکفل بازنشستگان

احتراما پیرو نامه شماره 445/ص /25030مورخ 05/07/95 سازمان بازنشستگی مربوط به تکمیل اطلاعات افراد تحت تکفل بازنشستگانی که حق عائله مندی وحق اولاد دریافت می دارند . از بازنشستگان محترم خواهشمنداست باتوجه به حساسیت و اهمیت موضوع وبه جهت پرداخت حق عائله وحق اولاد نسبت به تکمیل فرم مربوطه با دقت اقدام فرمایند.  

 

تبصره 1 _ حداکثر سن براي اولاد ذکور(پسر) که از مزاياي اين بند استفاده مي کنند تا 20 سال و به شرط ادامه تحصيل و غير شاغل بودن فرزند تا 25 سال تمام .

تبصره 2 _ اولاد اناث(دختر) مادام که شوهر يا شغل نداشته باشند بدون رعايت سقف سني .

تبصره 3 _ کارمندان زن بازنشسته مشمول اين آيين نامه که داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا از کار افتاده کلي باشد ، از مزاياي کمک هزينه عائله مندي اين بند بهره مند مي شوند . در صورتي که اين کارمندان براساس راي مراجع ذي صلاح ، به تنهايي متکفل مخارج فرزندان خود باشند ، از مزاياي کمک هزينه اولاد نيز بهره مند مي شوند . اين افراد در صورت ازدواج مجدد و تحت تکفل بودن فرزندان ، براساس راي مراجع ذي صلاح ، از مزاياي کمک هزينه اولاد  بهره مند مي شوند .

تبصره 4 _ فرزندان معلول و از کار افتاده کلي به تشخيص مراجع پزشکي ذيربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي باشند .

*بدیهی است عدم تکمیل به موقع فرم مذکور وایجاد هرگونه مشکل درپرداخت عائله واولاد به عهده آن شخص خواهد بود.

برای تکمیل فرم کلیک کنید

* مهلت تکمیل تا مورخ 10/09/95