نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از هنرجوی مصدوم "هنرستان علی اکبر"

عیادت از هنرجوی مصدوم "هنرستان علی اکبر"به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی  درپی مصدوم شدن هنرجو"حامد دهقان " محصل هنرستان علی اکبر ،"حمید حیدری مدیر وابوالفضل فلاحتی معاون پرورشی فرهنگی " هنرستان علی اکبر باحضور درمنزل این مصدوم ازوی عیادت و وی رامورد تفقد ودلجوئی قراردادند. گفتنی است هنرجو حامد دهقان حین کار با دستگاه فریز دچار حادثه شد.