نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرکت دانش آموزان دبیرستان حاجی حسنی در نماز جماعت "مسجد اتابکی"

شرکت دانش آموزان دبیرستان حاجی حسنی در نماز جماعت "مسجد اتابکی"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

به منظور تکمیل فعالیت های تربیتی ،فرهنگی ودرراستای تحکیم ارتباط مدرسه با مسجد دانش آموزان دبیرستان حاجی حسنی نماز جماعت  ظهر وعصر را در "مسجد اتابکی" اقامه نمودند. گفتنی است "طرح  پیوندمسجد ومدرسه "یکی از برنامه های فرهنگی تربیتی این دبیرستان است که بصورت چرخشی در مساجد محله نزدیک به مدرسه برگزار

می شود.