نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین جلسه ی کمیته پدافندغیرعامل ناحیه دو

سومین جلسه ی کمیته پدافندغیرعامل ناحیه دودرسومین روز ازهفته پدافندغیرعامل موسوم به "مصون سازی کشور باعمل انقلابی ،جهاد کبیر ومقابله با نفوذ دشمن " سومین جلسه ی اعضای کمیته پدافندغیرعامل ناحیه دو با محوریت نکوداشت هفته پدافندغیرعامل با تمرکزتقویت  برنامه های فرهنگی درمحل دفترمدیریت برگزارشد. هریک ازاعضا نقطه نظرات وتوصیه های تکمیلی را بیان نمودند.