نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سازماندهی نیروهای مشاوره ناحیه دو

سازماندهی نیروهای مشاوره ناحیه دو


درراستای تکمیل برنامه های پروژه مهرصورت گرفت:

درراستای اهداف پروژه مهر95و با توجه به نزدیکی شروع فصل بازگشایی مدارس ، مشاورین ناحیه دوجهت حضور در مدارس در سال تحصیلی جدید سازماندهی شدند.

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو 60 درصد این تعداد را خواهران و 40 درصد را برادران تشكیل می دهند . شایان ذکراست سازماندهی همكاران مشاوره براساس فرم امیتازبندی  صورت گرفت.

اضافه دمی نماید: این همكاران در بیش از130 آموزشگاه شهری و روستایی به دانش آموزان خدمات مشاوره ای ارائه خواهندداد.