نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رصد پدیده خورشیدگرفتگی(کسوف) در محل پژوهشسرای امام جعفر صادق(ع)به روایت تصویر

رصد پدیده خورشیدگرفتگی(کسوف) در محل پژوهشسرای امام جعفر صادق(ع)به روایت تصویر


رصد پدیده خورشیدگرفتگی(کسوف) در مرکز پژوهشسرای امام جعفر صادق(ع) ناحیه دو یزد
رصد پدیده خورشیدگرفتگی(کسوف) به روایت تصویر

 

 

رصد پدیده خورشیدگرفتگی(کسوف) در مرکز پژوهشسرای امام جعفر صادق(ع) مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد