نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار چهره به چهره والدین با دبیران در دبیرستان علوم ومعارف اسلامی دوره دوم

دیدار چهره به چهره والدین با دبیران در دبیرستان علوم ومعارف اسلامی دوره دومدر راستای تکمیل فعالیت های آموزشی  فرهنگی  وتحکیم ارتباط خانه و مدرسه اولیا دانش آموز دبیرستان علوم ومعارف اسلامی صدرا دوره دوم با دبیران ضمن آشنایی درخصوص پیشرفت تحصیلی فرزندان مطلع شدند.