نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوخبر کوتاه از دبستان اسلامی تفضلی

دوخبر کوتاه از دبستان اسلامی تفضلیبه منظور توانمندسازی اولیا وتحکیم ارتباط دوسویه خانه ومدرسه جلسه مشترک انجمن اولیا مربیان وآموزگاران وبرنامه ی فرهنگی تقویت مهارت مديريت اضطراب با رویکردهای  دوران بلوغ ، نوجواني با حضورمحبوبه جعفري كارشناس ارشد روانشناسي باليني از مركز  ویژه دانش آموزان در آموزشگاه اسلامی تفضلی برگزارشد.