نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوخبرکوتاه فرهنگی از دبستان دخترانه مهدیه

دوخبرکوتاه فرهنگی از دبستان دخترانه مهدیهدرراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی و آموزشی  وهمزمان با هفته مقام معلم از دانش آموزان برتر مسابقات فرهنگی وفعال درعرصه تربیتی تقدیرو همچنین جهت تقویت سلامتی دندان های دانش آموزان وجلوگیری از پوسیدگی مفرط  دندان های دانش آموزان ،مرحله دوم طرح وارنیش باحضور سفیران سلامت مرکزبهداشت  دراین آموزشگاه اجرا شد.