نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوخبرکوتاه فرهنگی از دبستان دخترانه زکریای رازی

دوخبرکوتاه فرهنگی از دبستان دخترانه زکریای رازیبه منظور تکمیل فعالیت های آموزشی فرهنگی سلسله  برنامه های فرهنگی آموزشی  :اردوی برون مدرسه ای  دانش آموزی درمحله بوستان ولایت واردوی   تفریحی -گردشگری معلمین  این دبستان از شهرستان میبد به مناسبت  روز معلم  انجام شد.