نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور هنرآموزان رشته امور اداری هنرستانهای ناحیه دو یزد در محل اداره و آشنایی با سیستم اتوماسیون اداری

حضور هنرآموزان رشته امور اداری هنرستانهای ناحیه دو یزد در محل اداره و آشنایی با سیستم اتوماسیون اداری


گزارش تصویری