نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو دراردوی یاوران ولایت سازمان دانش آموزی

حضور مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو دراردوی یاوران ولایت سازمان دانش آموزیبه گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی  مدیریت ،مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو از اردوی مربیان و یاورمربیان فرزانگان بازدید نمود.

دراین بازدید نیمروزی که دیگر مدیران آموزش وپرورش شهرستان های  یزدومسئولین سازمان دانش آموزی استان نیز حضور داشتند  شرکت کنندگان اعم از دانش آموزان و مربیان با شرح وظایف ، برنامه های مهارتی ، فرهنگی و آموزشی در چارچوب مقررات آشنا وآموزش دیدند .

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو دراین بازدید ضمن  بازبینی فعالیت های اردوئی و گفتگو با دانش آموزان عضو تشکل فرزانه آنان را ترغیب به  یادگیری مستمر ، بکارگیری فنون ومهارت ها و تکمیل فعالیت های اردوئی نمود.لازم به ذکراست شرکت کنندگان در این اردو با بهره گیری از ظرفیت مجمع مدرسین استان آموزش هایی در خصوص هویت تشکیلاتی، نظام جمع، امداد و کمک های اولیه، گره و چوب بندی، چادر زنی، فریاد های شادی و ... می بینند.