نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیش مدیران هنرستان های ناحیه دو

جلسه ی هم اندیش مدیران هنرستان های ناحیه دو


با تمرکز برامورکارورزی وکارآموزی هنرجوان صورت گرفت:

درراستای کیفیت وتعمیق بخشی به مسائل آموزشی وامورکارورزی وکارآموزی هنرجویان نشست مدیران هنرستان های ناحیه دو با حضور معاون وکارشناس آموزش متوسطه - فنی حرفه ای مدیریت درمحل سالن اجتماعات برگزارگردید.

دراین جلسه چالش ها وفرصت های دوره های کارورزی وکارآموزی مورد بحث وتبادل نظر قرارگرفت ومفاد شیوه نامه مربوطه تشریح شد.درادامه این جلسه مفاد بخشنامه تولیدی کردن هنرستان ها بصورت کامل موردبررسی قرارگرفت وتصمیم گیری شد هنرستان های داوطلب درزمینه آموزش توام با تولیدطرح های توجیهی خودرا جهت ارسال به  کارگروه استان آماده نمایند.

شایان ذکراست حسین کهدویی معاون آموزش متوسطه ناحیه دو دراین جلسه برهمگرایی هممفکری مدیران هنرستان با رویکرد کیفیت دهی به آموزش ومهارت افزایی بیشتر تاکید نمود.همچنین مدیران هنرستان ها دراین جلسه  نقطه نظرات وتوصیه هایی بیان کردند.