نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی گروه های آموزشی متوسطه

جلسه ی هم اندیشی گروه های آموزشی متوسطه


درراستای تکمیل فعالیت های آموزشی صورت گرفت :

به منظور تکمیل فعالیت های آموزشی ودرراستای اهداف گروه های آموزشی به مدت چها روز باحضور معاون آموزش متوسطه ناحیه دو وسرگروه های آموزشی جلسه ی هماهنگی وهمگرائی وهمسوئی گروه های آموزشی متوسطه  دوره های اول ودوم با رویکرد تعمیق بخشی به مسائل آموزشی درمحل پزوهشسرای امام جعفرصادق (ع) تشکیل واهم  مسائل ،مشکلات آموزشی ،نظارت ،بازدیدوبازبینی اوراق  امتحانات دانش آموزان و... موردبحث وتبادل نظر قرارگرفت.