نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی مدیران ومشاورین متوسطه دوره اول

جلسه ی هم اندیشی مدیران ومشاورین متوسطه دوره اولبه منظور تقویت شناخت دانش آموزان از رشته ها ،حرف ومشاغل متنوع درجامعه وتعمیق بخشی وهدایت بیشتر به رشته های فنی حرفه ای وکاردانش جلسه ی تبیین وتشریح ضوابط انتخاب رشته وهدایت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره اول درمحل هنرستان دکتر طاهری برگزارودرخصوص توازن سازی رشته های فنی حرفه ای وکاردانش بحث ،تبادل نظر وتصمیم گیری شد. گفتنی است دراین جلسه معدودی ازمشاورین شمه ای از ضوابط انتخاب رشته وهدایت تحصیلی را بیان نمودند.