نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی مدیران متوسطه دوره ی اول ودوم ناحیه دو

جلسه ی هم اندیشی مدیران متوسطه دوره ی اول ودوم ناحیه دوباهدف همگرایی ،همفکری بیشتر درمسائل آموزشی  باحضور مدیرآموزش وپرورش ،معاونین آموزش متوسطه ،پرورشی فرهنگی ،توسعه پشتیبانی وبرنامه ریزی ،جلسه ی هم اندیشی مدیران متوسطه دوره ی اول ودوم ناحیه دوبرگزارشد.

منصور ارجمندی دراین جلسه با تشکر ازحضور مدیران آنان را مشارکت بیشتر درامورمدرسه، نظارت مستمر وتعامل دوسویه با اولیا ودانش آموزان وهم افزائی بیشتر درمسائل آموزشی توصیه نمود.درادامه این جلسه سیدحسن حیان ازپیشکسوتان تعلیم وتربیت باارایه نقطه نظرات ومطالبی درحوزه تعلیم وتربیت همگان را به پیشبرد اهداف متعالی آموزش وپرورش تاکید نمود.

همچنین دراین جلسه کهدوئی معاون آموزش متوسطه مدیریت  درزمینه طرح ها ،برنامه های آموزشی ودست اجرا  آموزش متوسطه دوره ی اول و دوم بیاناتی ارایه وازمدیران خواست درتدوین واجرای طرح ها وفعالیت های آموزشی با هم هماهنگ باشند.

گفتنی است این جلسه با تشکیل کارگروه های مدیریتی بتفکیک  سطوح آموزش متوسطه دوره اول و دوم همراه بودو نمایندگان کارگروه ها اهم توصیه ها وپیشنهادات خود را بیان کردند. درپایان نیزمیزگردی با حضور مدیر آموزش وپرورش ومعاونین شرکت کننده درجلسه تشکیل وبه پرسش ها وسئوالات مدیران پاسخ گفتند.