نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی مدیران ابتدایی همیار ناحیه دو

جلسه ی هم اندیشی مدیران ابتدایی همیار ناحیه دو


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

به منظور تقویت وتعمیق بخشی به مسائل آموزشی ،هماهنگی  ،همگرایی وهم افزایی بیشتر درطرح ها وبرنامه های آموزش ابتدایی ، جلسه ی هم اندیشی مدیران ابتدایی همیار ناحیه دو در زمینه عملکرد فعالیت های آموزشی درمحل دفتر معاون آموزش ابتدائی ناحیه دو تشکیل و اهم مسائل ونظرات وتوصیه های تکمیلی آموزشی مورد بحث، تبادل نظر وتصمیم گیری قرارگرفت.