نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی مدیران ابتدایی ناحیه دو

جلسه ی هم اندیشی مدیران ابتدایی ناحیه دو


با تمرکز برثبت نام دانش آموزان صورت گرفت:

باهدف کیفیت وتعمیق بخشی به مسائل آموزشی ،جلسه ی  هم افزایی هم اندیشی مدیران ابتدایی ناحیه دوبا تمرکز برمحوریت ثبت نام دانش آموزان جهت سال تحصیلی 96-95درمحل کانون رشد برگزارشد.

دراین جلسه ارجمندی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو با تشکر اززحمات مدیران درسال تحصیلی 95-94برضرورت هماهنگی  بیشتر ،جهت تسهیل درامر ثبت نام دانش آموزان  نکاتی بیان  نمود.همچنین سعیده بهادرزاده معاون آموزش ابتدایی ناحیه دو نیزدرزمینه طرح ها برنامه ها ی آموزش ابتدایی اولویت بندی ، ثبت نام دانش آموزان برابر مقررات ورعایت نرم ومحدوه دبندی وکیفیت بخشی به مسائل آموزشی مطالبی تشریح کرد.گفتنی است شاهنده  رابط اداره کل آموزش وپرورش استان  درحاشیه ی این جلسه مطالبی با موضوع مسائل وتکات بازرسی بیان کرد.لازم به توضیح است ،در این جلسه درزمینه طرح ها  با محورهای آموزشی  و برنامه های آموزش ابتدایی ،  ساماندهی نیروی انسانی  و راهکارهای بهبود بخشی به آموزشی ومسائل ومشکلات بحث و تبادل نظر شد.

پایان بخش این جلسه ی هم افزایی پاسخ به سئوالات مدیران بود.