نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی شورای پرورشی فرهنگی

جلسه ی هم اندیشی شورای پرورشی فرهنگیبه منظور تعمیق بخشی وتقویت مسائل پرورشی فرهنگی و بررسی نقاط قوت وضعف برنامه های  فرهنگی درسال گذشته  وبازبینی راهکارهای مناسب در راستای کیفی سازی برنامه های فرهنگی ، جلسه ی هم اندیشی شورای پرورشی فرهنگی ناحیه دو درمحل دفتر معاون پرورشی فرهنگی مدیریت برگزار شد. دراین جلسه مسئولین سازمان دانش آموزی ، دارالقرآن ، کانون و فرهنگی پرورشی دیدگاه ها ، نقطه نظرات وتوصیه های تکمیلی را بیان ودرزمینه همگرایی ،همسویی و هماهنگی بیشتر مسائل فرهنگی تبادل نظر و تصمیم گیری نمودند.