نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی همفکری کمیته ی پیشگیری ازآسیب های اجتماعی ناحیه دو

جلسه ی همفکری کمیته ی پیشگیری ازآسیب های اجتماعی ناحیه دو


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

باحضور اعضا جلسه ی همگرایی ،همفکری وهم اندیشی کمیته ی پیشگیری ازآسیب های اجتماعی ناحیه دودرمحل سالن اجتماعات برگزارشد. دراین جلسه موضوع "جشنواره نوجوان سالم ویژه دانش آموزان وجشنواره ابتکارات ویژه فرهنگیان ،اولیا ودانش آموزان در دستور کارقرارگرفت ودرخصوص چگونگی اجرای آن بجث وتصمیم گیری  شد.