نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هماهنگی ستاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

جلسه ی هماهنگی ستاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی


به مناسبت هفته پیشگیری ازآسیب های اجتماعی صورت گرفت :

دراجرای سیاست گسترش نهضت فرهنگی پیشگیری ازآسیب های اجتماعی وبا هدف فرهنگ سازی وانسجام بخشی ظرفیت ها وخدمات درون وبرون سازمانی ،باحضورمدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ودیگر اعضا، جلسه ی هماهنگی وهمگرائی اعضای  کمیته ی پیشگیری ازآسیب های اجتماعی ناحیه دو درمحل سالن اجتماعا ت مدیریت تشکیل و درخصوص اجرای برنامه های فرهنگی هفته پیشگیری از آسیب ها درمدارس بحث وتبادل نظر وتصمیم گیری شد. گفتنی است برپائی نمایشگاه پوستربا مضمون آسیب ها ،مشاوره گروهی وبرگزاری کارگاه تخصصی از اهم فعالیت هادرهفته پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.