نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هماهنگی ستاد پروژه مهر ناحیه دو

جلسه ی هماهنگی ستاد پروژه مهر ناحیه دوبه منظور تدوین مستندات پروژه مهرمدارس ،باحضورمسئولین کمیته های پنج گانه پروژه مهر 95 جلسه ی هماهنگی ستاد پروژه مهر ناحیه دودرمحل دفترمدیریت برگزارشد.دراین جلسه درخصوص چگونگی تدوین ،ارسال وارزیابی مستندات مدارس درخصوص شیوه نامه ی پروژه مهر بحث ،تبادل نظر و تصمیم گیری شد.