نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هماهنگی اعضای سوادآموزی

جلسه ی هماهنگی اعضای سوادآموزیباهدف همگرایی ، هم افزایی وهمفکری باحضور معاون سوادآموزی استان ورئیس اداره سوادآموزی ناحیه دو جلسه ی هماهنگی  اعضای سوادآموزی مدیریت  درمحل دفتر اداره نهضت ناحیه دو تشکیل شد.

دراین جلسه که معاون توسعه پشتیبانی ناحیه دو نیز حضور داشت درخصو ص تحت پوشش قرارگرفتن بیمه آموزش دهندگان بحث وتبادل نظر وتصمیم گیری شد .بررسی دیگر مسائل ومشکلات عدیده ی سوادآموزی ، توسعه وشتاب بخشی به بحث آموزش  های نوین وتوانمندسازی آموزش دهندگان وکیفیت جذب افراد کم وبیسواد ازدیگر موارد مطرحه دراین جلسه بود.