نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی مشترک ستاد مدیریت کیفیت درناحیه دو

جلسه ی مشترک ستاد مدیریت کیفیت درناحیه دو در راستای کیفیت بخشی به برنامه ها وفعالیت های  آموزشی وپرورشی ،پایش واندازه گیری شاخص ها  جلسه ی مشترکی باحضور مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ومسئولین پروژه"  بهبود عملکرد مدیریت (ایزو) "وجمعی ازدیگر مسئولین  آموزش وپرورش با محوریت ارتقاء بخشی به بهبود وعملکرد مدیریت  درمحل سالن اجتماعات  ناحیه برگزارشد.

دراین جلسه مسئولین پروژه بهبود عملکرد مدیریت به توضیحات و موشکافی اهداف و چگونگی  اجرای برنامه های مورد نظر پرداختند.درادامه جلسه  دیگر اعضاء نقطه نظرات ،پیشنهادات  و توصیه های خودرا بیان نمودند.

گفتنی است درصورت  پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در آموزش  وپرورش  کیفیت وشتاب بخشی به بهبود عملکردها در فازهای مدیریتی وآموزشی و.. بهترصورت خواهدگرفت و منتج به حصول اطمینان از خروجی مناسب فرآیندها می گردد.