نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی شورای دبیران دبیرستان دوره دوم سید محمدحسینی

جلسه ی شورای دبیران دبیرستان دوره دوم سید محمدحسینی


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

 به منظور  بحث وبررسی مسائل آموزشی ، همگرایی وهمسویی درپیشبرد اهداف آموزشی باحضور معاون آموزش متوسطه وکارشناس مسئول حوزه متوسطه مدیریت " جلسه ی شورای دبیران دبیرستان دوره دوم سید محمدحسینی" تشکیل شد.

دراین جلسه دبیران نقطه نظرات وتوصیه ها ومسائل ومشکلات حوزه کاری را بیان نمودند.