نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی ستاد ساماندهی فضاهای آموزشی ناحیه دو

جلسه ی ستاد ساماندهی فضاهای آموزشی ناحیه دو


با تمرکز بربهسازی فضاهای آموزشی :

به منظور بهسازی وساماندهی فضاهای آموزشی جهت سال تحصیلی 96-95جلسه ی ستاد ساماندهی فضاهای آموزشی ناحیه دوباحضور مدیرآموزش پرورش برگزارشد .دراین جلسه موضوعات تعمیرات ، زیباسازی بهسازی وبررسی مسائل ومشکلات فضاهای آموزشی ،مدیریت هزینه های تعمیراتی و...موردبحث وتبادل نظر قرارگرفت.