نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی ارایه گزارش ستاد پروژه مهر ناحیه دو

جلسه ی ارایه گزارش ستاد پروژه مهر ناحیه دو


باحضور نماینده وزرات آموزش وپرورش صورت گرفت:

باحضور سمندر نماینده وزرات آموزش وپرورش در پروژه مهر ،زارع معاون آموزش متوسطه استان ،مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو واعضای ستاد پروژه مهر مدیریت جلسه ی هم اندیشی و جمع بندی فعالیت های اجرایی ستاد پرورژه مهر درمحل سالن اجتماعات ناحیه برگزارشد.

منصور ارجمندی دراین جلسه ضمن خیر مقدم به نماینده وزرات و متولیان پروژه مهر به تفضیل گزارشی از اقدامات انجام یافته درراستای پروژه مهر 95تشریح نمود.

همچنین هریک از مسئولین  کمیته های پنج گانه پروژه مهر گزارشی از کارهای انجام یافته در زمینه پروژه مهر بیان کردند.

شایان ذکراست درسال 95-94ستادپروژمهر ناحیه دو حائزرتبه اول استان گردید.