نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته نقل وانتقالات برون استانی

جلسه کمیته نقل وانتقالات برون استانیدرراستای اجرای سیاست های راهبردی منابع انسانی و باهدف ساماندهی نیروی انسانی درچرخه آموزش جهت  سال تحصیلی 97-96 جلسه اعضای  کمیته نقل وانتقالات فرهنگیان مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو با محوریت بررسی تقاضای فرهنگیان متقاضی  نقل وانتقال خارج از استان مورد بررسی قرارگرفت ودرخصوص آن بحث وتبادل نظر شد.