نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کارگروه بهبود کیفیت آموزشی سوادآموزی ناحیه دو

جلسه کارگروه بهبود کیفیت آموزشی سوادآموزی ناحیه دوباحضورمسئولین سوادآموزی استان ، مدیرآموزش وپرورش ،رئیس اداره نهضت سوادآموزی وکارشناسان مربوطه ،جلسه کارگروه بهبود کیفیت آموزشی  سوادآموزی ناحیه دودرمحل سالن اجتماعات برگزارشد.

درابتدای جلسه "خدیجه کریمی " رئیس اداره سوادآموزش ناحیه دو ضمن خوشامدگوئی به اعضا به تفصیل گزارشی از اهم فعالیت ها وعملکرد حوزه سوادآموزی درسال95ارایه نمود.

همچنین دراین جلسه "موضوع  بررسی وضعیت اولیا بیسواد  "دردستور کارقرارگرفت واعضا نقطه نظرات وپیشنهادات موردی را بیان کردند.گفتنی است درحاشیه این جلسه "حسن حاضری" رئیس اداره سنجش وارزشیابی سوادآموزی استان موضوعاتی درخصوص دستورکارودیگر مسائل ومشکلات سوادموزی جلسه مطرح ودرپایان چندین مصوبه به تائید اعضا کارگروه بهبود کیفیت آموزشی  سوادآموزی ناحیه دو رسید.